Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Social

Pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Biroului Complexul Comercial ”Bazar” – Direcția Administrația Piețelor.
Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) specifice:
 – studii medii sau generale;
 – curs de specializare pentru ocupația servant pompier;
 – vechime în specialitatea necesară de minimum 6 luni.
Concursul va consta în 3 etape succesive: selecția dosarelor, proba practică și interviul.
 Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 25 februarie 2020, ora 14:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 5 martie 2020, ora 10:00 – proba practică ce se va desfășura în incinta Complexului Comercial ”Bazar” – Calea Unirii, f.n.;
    • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice sau a interviului, după caz, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    – cererea de înscriere la concurs (formularul  se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane) 
    – curriculum vitae
    – copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz
    – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    – copie a documentului care atestă absolvirea cursului de specializare pentru ocupația de servant pompier
    – după caz: copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă
    – cazierul judiciar
    – adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoțite de originale – pentru conformitate.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.