Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Social

pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrjitor debutant la Serviciul administrare cimitire – Compartimentul extindere cimitir Pacea din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public.

 Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba practică şi interviul.  
 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice: studii generale/medii.
                  
 Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 3 martie 2020, ora 1400 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 12 martie 2020, ora 1000 – proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public, str. Universităţii nr.2;
    • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului primei probe sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    • cererea de înscriere la concurs* 
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    • după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
 Copiile documentelor vor fi însoţite de originale – pentru conformitate.
*  Formularul  se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.