Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Social

Pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, respectiv:

• inspector de specialitate, gradul IA  la Serviciul prestări servicii – Atelier întreținere și reparații.  

BIBLIOGRAFIE : http://primariasv.ro/portal/suceava/stiri.nsf/0/7870F9187832CA06C22584B80032CCBD/$FILE/Bibliografie.pdf

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, respectiv:  selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.  
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru – Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice:
    – studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginereşti, ingineria electrică, cu specializarea electrotehnică;
    – vechime în specialitate necesară de minimum 6 ani și 6 luni;

Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 3 decembrie 2019, ora 1400 – termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 12 decembrie 2019, ora 1000 – proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs* 
– curriculum vitae
– copia actului de identitate
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
– după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
– cazierul judiciar
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
*  Formularul  se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale – pentru conformitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.